Agroecologia

L’agrocologia és una disciplina científica, un moviment social i una praxi camperola (indígena allà on pertoca) que aborda l’estudi i classificació dels sistemes agrícoles, tot considerant les perspectives ecològica, socioeconòmica i política d’una manera integrada. El seu objectiu bàsic és intentar crear agroecosistemes similars als ecosistemes naturals, que s’insereixin harmònicament a la natura.

Com la integrem en l’empresa?

Entenem que persones i natura formen part de la mateixa realitat i han de relacionar-se de manera resilient. A través de:

 • l’aprofitament sostenible dels recursos forestals: reforçem la conservació del medi natural i ajudem a vetllar pel territori.
 • l’horticultura ecològica:  impulsem la gestió integral, el treball transversal i la difusió d’alguns dels valors de l’ecologia.
 • formacions professionals i accompanyament a empreses: treballem per posar les persones com actors centrals de la custodia del territori i dels seus serveis ecosistèmics

D’aquesta manera aconseguim donar als nostres serveis i projectes una perspectiva agroecològica.

TAGS

Economia verda

L’economia verda, busca millorar el benestar humà i aconseguir la riquesa material i l’equitat social, mitjançant l’ús sostenible dels serveis ecològics, la reducció significativa dels riscos ambientals i la  disminució de la desigualtat social. 

Dins del seu espectre, l’economia verda compren un model emergent, l’economia circular, que busca equilibrar la producció amb la disponibilitat de recursos i la seva extracció sostenible.

A més, impulsa la fabricació de productes durables, locals i amb poca petjada ecològica i la reutilització de materies primes considerades residuals. 

TAGS

Economia social i solidaria (ESS)

L’economia social i solidària emergeix com a resposta a les dificultats que sorgeixen del model econòmic capitalista que impera en la nostra societat actual, per tant busca donar resposta a les desigualtats mitjançant noves maneres de produir, consumir i distribuir.

Posant al centre, i com a objectiu principal, el benestar de les persones, pretén construir una alternativa viable per satisfer les necessitats individuals i globals de manera sostenible a través de l’autogestió i l’autoorganització en cooperatives i associacions.

Els principis i valors de l’Economia Social i Solidària són: la cooperació, la solidaritat, equitat, inclusió, sostenibilitat, participació, autogestió democràtica i el compromís amb la comunitat, enfortint el teixit social i promovent el canvi social.

Com participem en l’Economia Social i Solidària? 

TAGS

Exclusió social

L’exclusió social és un fenomen estructural que es genera per mancançes com: no poder participar en el mercat productiu, no poder participar a nivell polític, no tenir reconeixement públic o xarxa social.

Per tant, les situacions d’exclusió social es donen com a resultat de les desigualtats i determinacions estructurals del sistema econòmic i social que es conjuguen en un procés creixent de vulnerabilitat afectant a persones diverses tan a nivell laboral, com residencial, econòmic i social. 

Actualment, a Catalunya les persones en risc d’exclusió social representen el 26,3% de la població i pateixen una dificultat afegida en l’accés al mercat del treball.  

Com incidim a Idària?

A Idària treballem amb i per a les persones en risc d’exclusió social creant llocs de treball i oferint formació, mitjançant activitats de gestió forestal, horticultura ecològica, gestió integrada de finques i la creació de productes forestals de proximitat i serveis d’alt valor afegit en el nostre medi.

TAGS

Gestió forestal sostenible

La gestió forestal sostenible és el conjunt d’accions destinades a salvaguardar i mantenir els  ecosistemes forestals i les seves funcions, fins i tot mesures que afavoreixen determinades espècies de valor social o econòmic per la producció de béns i serveis, amb l’objectiu de satisfer les necessitats actuals i futures i contribuir al desenvolupament sostenible de les comunitats.

Més enllà dels productes forestals (tant fusters com no fusters), els boscos gestionats de forma sostenible proporcionen importants serveis ecosistémics, com la seqüestració del carboni, la conservació de la biodiversitat i la protecció dels recursos hídrics.

Molts dels boscos del món no es gestionen de manera sostenible, especialment en els tròpics i els subtròpics. 

A Catalunya hi ha uns protocols de tallada que tenen en compte alguns d’aquests aspectes, els anomenats criteris Orgest. A més, cada cop més s’intenta convèncer els propietaris a deixar una certa quantitat de fusta morta a bosc per incrementar la biodiversitat i afavorir la maduresa dels boscos.

Notícies correlades

En elaboració

Prevenció d’incendis

La prevenció és el conjunt de mesures preses per evitar, contrarestar o disminuir un risc.

La prevenció d’incendis té com a missió protegir de l’incendi les persones i els béns i té com a objectiu la reducció a límits acceptables del risc que les persones implicades en l’emergència pateixin danys.

Els reglaments determinen els requeriments de seguretat corresponents a:

 • La seguretat de les persones: veïns, usuaris, treballadors i personal implicat
 • La protecció del medi ambient: evitant i contrarestant l’afectació de flora i fauna
 • La protecció dels béns: mobles o immobles, de veïns i de la propietat sinistrada
Com contribuim a la prevenció d’incendis?

A idària realitzem franges de protecció per protegir els nuclis habitats, sobretot les urbanitzacions. A més, donem una segona vida a productes residuals  de l’aprofitament forestal que d’altra manera es quedarien a bosc acumulant-se com a combustible inflamable. En són un exemple el Carbó i la Terra Carbonera (també conegut com Biocarbó o Biochar) que s’elaboren a partir de la combustió controlada del brancatge dels arbres.

TAGS

Productes forestals

A Idària elaborem uns productes per dinamitzar l’empresa i el sector forestal en general, aprofitant també per regularitzar les condicions laborals d’algunes tasques a bosc, com l’aprofitament del Bruc, el llentiscle i l’Arboç, entre altres. Actualment oferim:

 • Terra Carbonera: terra vegetal amb base de biocarbó també conegut com biochar
 • Suro d’hivern: granulat d’escorça de suro
 • Encenalls de bruc
 • Bastonets d’olivera: per aromatizar els aliments en la barbacoa
 • Taulons de roure
 • Bigues de pi
Notícies correlades
TAGS

Resiliència

La resiliència (del llatí resilire, que significa “tornar”) és la capacitat per a resistir i afrontar situacions traumàtiques per tal de “tornar” al seu estat estàndard, a més també és l’aptitud de reaccionar positivament malgrat les dificultats. 

Es pot aplicar aquest concepte tant a les persones com al territori. En l’àmbit de la ecologia, la resiliència és la capacitat d’un ecosistema – per exemple un bosc, l’horta de casa o el jardí, la platja, l’oceà, la muntanya, etc…- per a respondre a una pertorbació biològica, resistint els danys i recuperant-se ràpidament. 

Aquestes pertorbacions poden incloure esdeveniments com incendis, inundacions, tempestes de vent, explosions de poblacions d’insectes i activitats humanes com la desforestació i la introducció d’espècies exòtiques d’animals o plantes

Les activitats humanes poden afectar la resiliència d’un ecosistema sovint en condicions menys desitjables i degradades, com la reducció de la biodiversitat, l’explotació dels recursos naturals, la contaminació i el canvi climàtic.

Com ho tenim en compte a Idària?

A Idària ajudem la resiliència del territori de diferents maneres. Des d’un punt de vista ecològic, a través de la gestió forestal sostenible i de la generació de productes (Biochar, Terra Carbonera, Suro d’hivern, Carbó) a partir de residus de l’aprofitament forestal, ajudem el bosc a respondre positivament als incendis, al canvi climàtic i a la pèrdua de biodiversitat. D’altra banda, des d’un punt de vista social, generem oportunitats perquè les zones rurals  tinguin respostes dinàmiques i positives a problemes com l’atur, l’exclusió social i la despoblació.

Notícies correlades
TAGS